A.Be.Ce.Da

Abeceda je úplná, štandardizovaná sada písmen – základných písaných symbolov – ktoré zhruba predstavujú fonémy hovoreného jazyka.

Tým sa abecedy odlišujú od iných systémov zápisu, kde základné písané symboly predstavujú buď slabiky (sylabáre) alebo myšlienkové pojmy (ideogramy).

Zvuky rečí všetkých jazykov sveta sa dajú zapísať pomerne malou univerzálnou sadou písmen. Štandardnou verziou takejto sady je medzinárodná fonetická abeceda.

© Copyright ABC; a.be.ce.da