programik

programujeme...

ničoho sa nebojte zvládne to každý

 
 

programovanie

Dnes už skoro v každej domácnosti okrem televízora je aj počítač. No a firma sa bez počítača nezaobíde. Počítač nie je len stroj na hranie sa hier (ako play-station) a na písanie alebo úpravu textu v textových editoroch. Na domácom počítači si môžeme sami naprogramovať nejaký program, hru a iné...

Programovací jazyk je prostriedok pre zápis algoritmov, ktoré môžu byť vykonané na počítači. Zápis algoritmu v zvolenom programovacom jazyku sa nazýva program.

 

Programovací jazyk je nástroj na systematický opis postupu, výpočtu, správania, zmeny stavu, opis objektov, ich vlastností a štruktúr. Zvyčajne programovacie jazyky slúžia na opis riešenia problému, ktorý umožní jeho vykonanie pomocou programovateľného technického zariadenia.

Programovacie jazyky vznikajú z toho dôvodu, že iné formy ľudského vyjadrovania, ako napríklad prirodzené jazyky, nie sú v dostatočnej miere vhodné na jednoznačný a systémový opis. Takzvané „vyššie programovacie jazyky“ sú zvyčajne presne definovanou podmnožinou prirodzeného jazyka (napr. angličtiny) s vlastnou definíciou gramatiky a syntaxe.


Postupnosť definícií a krokov potrebných na dosiahnutie riešenia problému realizovaných pomocou programovacieho jazyka sa nazýva program. Proces vytvárania programu sa nazýva programovanie alebo kódovanie. Človekom čitateľná forma programu napísaná v programovacom jazyku sa nazýva zdrojový kód.

V súčastnosti sa kladie veľký dôraz na objektovo orientované programovanie (OOP), podporu databáz priamo cez ovládač v operačnom systéme ODBC (Open Database Connectivity), poprípade DAO (Data Access Object) a taktiež na podporu výmeny objektov medzi aplikáciami OLE (Object Link Embedding) alebo DDE (Dynamic Data Exchange).

Programovací jazyk je komunikačným nástrojom medzi programátorom, ktorý v programovacom jazyku formuluje postup riešenia daného problému, a počítačom, ktorý program interpretuje technickými prostriedkami. Programovací jazyk je vlastne súbor pravidiel pre zápis algoritmu, odborne povedané sa jedná o formálne jazyk.
Programovacie jazyky existujú v rade verzií a implementácií, hovoríme niekedy o dialektoch programovacieho jazyka. Existujú aj štandardy pre programovacie jazyky, pre jednotlivé implementácie sa často uvádza, ktorému štandardu vyhovuje.

História
Prvé programovacie jazyky existovali ešte skôr ako počítače. Už v 19. storočia sa používali programovateľné tkáčske stavy alebo perforované papierové valce pre samohrající piána, ktoré implementovali to, čo by sme dnes rozoznali ako vzory doménové orientovaných programovacích jazykov. Začiatkom dvadsiateho storočia sa už dáta uchovávala pomocou diernych štítkov.
V tridsiatych a štyridsiatych rokoch bol definovaný lambda kalkul (Alonzo Church) a Turingov stroj (Alan Turing), čo poskytlo matematický základ pre vyjadrenie definícia algoritmu. Po roku 1940 boli vytvorené prvé elektricky napájané digitalny počítača, a prvý vyšší programovací jazyk, Plankalkül, bol vytvorený pre nemecký počítač Z3 Konrada Zuse.

Zoznam programovacích jazykov
Typy programovacích jazykov
Algorimus

 

:: program :: programujeme :: počítač :: algoritmus :: vývojový diagram :: štruktúrogram :: C-éčko :: Cplusplus :: MatLAB :: zdrojový kód :: PC ::